افغانستان کشوری است که اکثریت ساکنان آن را روستانشین‌ها تشکیل می‌دهد و اقتصاد آن هم بر کشاورزی و دام داری استوار است از این رو توسعه روستاها ضرورت دو چندان می یابد.

هیچ دشمنی خطرناک تر از جهل و هیچ جهادی ارزشمند تر از مبارزه باجهالت نیست به همین دلیل اولین درس و اولین پیام قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان توصیه به خواندن و آموختن است و ارزش یک ساعت مطالعه و اندیشیدن، در دین مقدس اسلام برتر از هفتاد سال عبادت است.

افغانستان کشوری است که علی رغم منابع خدادادی فراوان و ذخایر گاز و نفت، معادن بزرگ و مهم و سرزمین حاصل خیز دهمین کشور فقیر دنیا و اولین کشور فقیر در قاره کهن به شمار می‌رود.

ازدواج سنت حسنه‌ای است که موجب تکامل و آرامش زن و مرد در کنار همدیگر می‌گردد پاکدامنی، عفت، تکمیل دین، دوری از انحرافات و تداوم نسل را درپی دارد از این رو دین مقدس اسلام برای آن اهمیت زیادی قائل است.

خشونت و پرخاشگری یکی از زشت ترین پدیده‌هایی است که جامعه ما سخت گرفتار آن است و چون ویروس خطرناک تار و پود جامعۀ مارا فرا گرفته و آن را به یک جامعۀ بیمار و رنجور تبدیل کرده است.