یکی از واژه‌هایی که در قرن اخیر وارد زبان و ادبیات فارسی شده است واژۀ روشنفکر است. از آنجا که مفهوم روشنفکر برای بسیاری از افراد جامعه روشن نیست غالبا به افرادی اطلاق می‌شوند که هیچ یک از مؤلفه‌های روشنفکری در آنها وجود ندارد